Agencja Rezerw Materiałowych

[Archiwum] Dostawa i odpłatne świadczenie usługi przechowania oraz wymiany rezerwy strategicznej produktów zbożowych - postępowanie nr BPzp-262-99/13

Drukuj
29/08/2013    S167    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Warszawa: Produkty zbożowe

2013/S 167-290661

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
Punkt kontaktowy: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, wejście A, 00-844 Warszawa
Osoba do kontaktów: Zygmunt Nanowski
00-844 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223609267
E-mail: zp@arm.gov.pl
Faks: +48 223609101

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.arm.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Rezerwy strategiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i odpłatne świadczenie usługi przechowania oraz wymiany rezerwy strategicznej produktów zbożowych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 3: Usługi w dziedzinie obrony, usługi w dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w dziedzinie obrony cywilnej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz świadczenie usługi przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę rezerw strategicznych produktów zbożowych (makaron – świderki, płatki śniadaniowe, musli) w opakowaniach jednostkowych o masie netto od 300 g do 1000 g, o jakości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, opakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w podziale na zadania:
Zadanie 1:
Dostawa oraz świadczenie usługi przechowania ok. 600 ton produktów zbożowych - makaron (świderki) według minimalnych wymagań określonych Zamawiającego.
Zadanie 2:
Dostawa oraz świadczenie usługi przechowania ok. 150 ton produktów zbożowych:
a) płatki śniadaniowe - według minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
b) musli - według minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego
zwane dalej „produktami zbożowymi”.
2. Okres minimalnej trwałości produktów zbożowych określony jest przez producenta (zgodny ze specyfikacją wyrobu/normą zakładową wyrobu).
3. Wykonawca w ramach udzielonego zamówienia:
a) dokona dostawy produktów zbożowych na rzecz Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 18 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
b) świadczyć będzie w magazynie własnym lub magazynie, do którego Wykonawca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, zwanym dalej „magazynem Wykonawcy” usługę przechowania obejmującą magazynowanie oraz wymianę rezerwy strategicznej produktów zbożowych, na warunkach określonych w umowie, w zamian za otrzymywane od Zamawiającego co miesiąc wynagrodzenie, liczone wg „zryczałtowanej stawki za przechowywanie”.
3.1. Wymagania w zakresie świadczenia usługi przechowania obejmującej magazynowanie produktów zbożowych :
a) przechowywanie produktów zbożowych w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia ich jakości, zgodnie z wymaganiami umownymi oraz przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych lub wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny do nich dostęp, identyfikację i kontrolę,
b) posiadanie sprawnej infrastruktury technicznej niezbędnej do przyjęcia i wydania produktów zbożowych;
c) zapewnienie możliwości wydania w ciągu doby (załadunku na środki transportu) nie mniej niż 100 ton produktów zbożowych odpowiednio dla Zadania 1 i nie mniej niż 50 ton dla Zadania 2;
d) zapewnienie wymaganej umową jakości produktów zbożowych przez cały okres przechowywania oraz posiadanie wyników badań jakościowych;
e) wymianę produktów zbożowych zgodnie z zapisami umownymi, tak aby stany ilościowe i jakościowe pozostały nienaruszone;
f) prowadzenie odrębnej dokumentacji dotyczącej przechowywania rezerw strategicznych produktów zbożowych;
g) ochronę magazynu, w którym przechowywane będą rezerwy strategiczne produktów zbożowych, zgodnie z zapisami umownymi;
h) oznakowanie rezerw strategicznych produktów zbożowych Agencji w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
i) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3.2. Wymiana produktów zbożowych polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania produktów zbożowych, produktami zbożowymi wyprodukowanymi przez Wykonawcę, w tym samym asortymencie, w tej samej ilości oraz wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości produktów zbożowych pozostało nie mniej niż 50 % okresu minimalnej trwałości z zastrzeżeniem, że w terminie wygaśnięcia umowy powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.
3.3. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanych produktów zbożowych. Produkty zbożowe stanowiące rezerwy strategiczne Agencji pozostają do jej wyłącznej dyspozycji.
3.4. Agencja ponosi koszty przechowywania rzeczywistych stanów ilościowych produktów zbożowych (wg wagi netto) według zryczałtowanej stawki (w zł za tonomiesiąc), określonej w umowie na dostawy i przechowanie.
3.5. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Agencji do odkupienia oddanych na przechowanie produktów zbożowych po cenie nie niższej niż cena ewidencyjna (zakupu). Cena ta ustalona będzie na podstawie ceny ewidencyjnej towaru powiększonej o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) publikowane przez Główny Urząd Statystyczny obejmujące okres od utworzenia produktów zbożowych do momentu odkupienia.
3.6. W przypadku wystąpienia potrzeby przetransportowania, Wykonawca zobowiązany będzie do odpłatnego przetransportowania produktów zbożowych do miejsca wskazanego przez Agencję, zgodnie z zapisami umownymi.
4. Całokształt spraw związanych z przedmiotem zamówienia podlegać będzie ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 102, poz. 1228). Zakres informacji, stopień niejawności oraz tryb postępowania określają odrębne przepisy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

15613300, 63120000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz świadczenie usługi przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę rezerw strategicznych produktów zbożowych ok. 600 ton makaronu - świderki oraz ok. 150 ton płatków śniadaniowych i musli.
Szczegółowa wielkość i zakres zostanie określona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która będzie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa oraz świadczenie usługi przechowania ok. 600 ton produktów zbożowych - makaron (świderki) według minimalnych wymagań określonych Zamawiającego
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz świadczenie usługi przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę rezerw strategicznych produktów zbożowych (makaron – świderki) w opakowaniach jednostkowych o masie netto od 300 g do 1000 g, o jakości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, opakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

15613300, 63120000

3)Wielkość lub zakres
600 ton produktów zbożowych - makaron (świderki).
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oraz świadczenie usługi przechowania ok. 150 ton produktów zbożowych: a) płatki śniadaniowe - według minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego; b)musli - według minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz świadczenie usługi przechowania obejmującej magazynowanie oraz wymianę rezerw strategicznych produktów zbożowych (płatki śniadaniowe, musli) w opakowaniach jednostkowych o masie netto od 300 g do 1000 g, o jakości zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, opakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

15613300, 63120000

3)Wielkość lub zakres
150 ton produktów zbożowych - płatki śniadaniowe i musli.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zaproszony do składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia oferty wadium na cały okres związania ofertą na zasadach określonych w art. 45 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wysokość wadium wynosi:
dla Zadania 1 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
dla Zadania 2 – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych.
Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki finansowe zostaną określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SIWZ
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia muszą:
1) spełniać łącznie warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców winien posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych, o której mowa w części III.1.4) niniejszego ogłoszenia.
2) złożyć wspólne lub każdy w zakresie warunków udziału, które spełnia, oświadczenie, o którym mowa w części III.2.1 pkt 1 niniejszego ogłoszenia;
3) przedłożyć w imieniu każdego z wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w części III.2.1 pkt 2, 3 - 9 niniejszego ogłoszenia oraz oddzielnie lub łącznie – pozostałe dokumenty, o których mowa w części III.2.1. pkt 9 oraz części III.2.2. pkt 2 i części III.2.3. pkt 2, 5, 7;
4) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej. W przypadku ustanowienia pełnomocnika tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, każdy z występujących wspólnie podmiotów będzie musiał podpisać umowę w sprawie zamówienia zgodnie z reprezentacją;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, należy przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone.
2. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy mogą być udostępnione lub przekazane informacje niejawne do oznaczone klauzulą zastrzeżone.
3. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy wykonawca winien posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, zgodnie z art. 8 oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). Zgodnie z art. 131f ust. 2 na Wykonawcy ciąży obowiązek należytego zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z art.131f ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do poinformowania podwykonawcy o ciążącym na nim obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.
5. Zamawiający, na podstawie art. 131g ust. 1 pkt 4, zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanego zamówienia.
6. Szczegółowe warunki zostaną określone w SIWZ, w tym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeżone, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228), która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
7. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są odpowiednie do poświadczeń bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanego w innym państwie
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy Pzp;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej w pkt 2, 4 - 9.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w pkt 4-6 i 8 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
pkt 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
pkt 9 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym w terminach określonych powyżej.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez każdego z nich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy pozostają w następującej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych);
2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie jeden milion złotych).
3. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej 2 (dwie) dostawy produktów zbożowych o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda lub
- co najmniej 2 (dwie) usługi związane z ich przechowywaniem o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda lub
- co najmniej 1 (jedną) dostawę produktów zbożowych o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) i co najmniej 1 (jedną) usługę związaną z ich przechowywaniem o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.
2. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dowodem, o którym mowa powyżej, jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia w/w dowodem jest oświadczenie Wykonawcy.
4. W miejsce poświadczenia (o którym mowa powyżej) Wykonawca może przedłożyć dokument potwierdzający, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:
1) dysponują odpowiednimi powierzchniami magazynowymi zapewniającymi realizację zamówienia co najmniej w zakresie jednego zadania;
2) zapewnią ochronę magazynu / magazynów, o których mowa w pkt 1) wyżej według wymagań minimalnych Zamawiającego,
3) dysponują sprawną infrastrukturą techniczną niezbędną do przyjęcia i wydania produktów zbożowych.
6. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa:
1) oświadczenie na temat urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia (wzór załącznika na stronie WWW.)
2) oświadczenie Wykonawcy, iż zakład produkcyjny przedmiotu dostawy oraz magazyn / magazyny do przechowywania przedmiotu zamówienia, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., potwierdzone decyzją administracyjną, odpowiednio w zakresie produkcji i/lub przechowywania produktów zbożowych oraz kopii przedmiotowych decyzji lub zaświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że zakład produkcyjny przedmiotu dostawy oraz magazyn / magazyny do przechowywania przedmiotu zamówienia został wpisany do rejestru zakładów podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia w trybie niejawnym, tzn. osoby biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonywaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli co najmniej zastrzeżone, lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”. Upoważnienie może wydać na wniosek Wykonawcy również Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
8. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających dostęp do informacji niejawnych. Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych winny stanowić załączniki do wykazu.
9. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie w oparciu o dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem do udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie kryteriów „spełnia / nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BPzp-262-99/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.9.2013 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w godz. 7:30 – 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, wejście „A” lub przesłać pocztą na adres: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00 – 844 Warszawa.
2. Termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2013 r. o godz. 11:00 (za termin złożenia wniosku przyjmuje się termin wpłynięcia wniosku do Zamawiającego).
3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego wniosek wpłynął po terminie określonym w pkt.2. Zamawiający zwróci wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim.
5. Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie.
6. Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem pełnomocnictw) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
7. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią wniosku przed upływem terminu otwarcia wniosków. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę i świadczenie usługi przechowania, obejmującej magazynowanie, oraz wymianę rezerw strategicznych produktów zbożowych – postępowanie nr BPzp-262-99/13”.
8. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami:
- pisemnie:
- za pośrednictwem faksu, pod numerem: +48 223609101, z zastrzeżeniem art. 27 i art. 131v ust. 1 ustawy Pzp.

9. Dodatkowe informacje dotyczące wniosków - wzory formularzy i oświadczeń wymaganych od Wykonawców dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.arm.gov.pl

10. Zamawiający na podstawie art. 131l ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku środków finansowych na realizację niniejszego zamówienia oraz jeśli w trakcie niniejszego postępowania wystąpią okoliczności, w wyniku których zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed dniem 10.12.2013 roku stanie się niemożliwe.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odpowiednio - zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego.
Odwołanie od czynności innych niż wymienione wyżej - wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.8.2013
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:

załączniki_do_wniosku_-_produkty_zbożowe.doc (rozmiar: 98,816 B)

 Wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu:

odpowiedzi_-strona.doc (rozmiar: 67,072 B)

 Informacje dodatkowe - sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu:

18/09/2013 S181 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

Polska-Warszawa: Produkty zbożowe

2013/S 181-312346

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, Osoba do kontaktów: Zygmunt Nanowski, Warszawa00-844, POLSKA. Tel.: +48 223609267. Faks: +48 223609101. E-mail: zp@arm.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.8.2013, 2013/S 167-290661)

Przedmiot zamówienia:
CPV:15613300, 63120000

Produkty zbożowe

Usługi składowania i magazynowania

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

3.2. Wymiana produktów zbożowych polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania produktów zbożowych, produktami zbożowymi wyprodukowanymi przez Wykonawcę, w tym samym asortymencie, w tej samej ilości oraz wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości produktów zbożowych pozostało nie mniej niż 50 % okresu minimalnej trwałości z zastrzeżeniem, że w terminie wygaśnięcia umowy powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

3.2. Wymiana produktów zbożowych polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania produktów zbożowych, produktami zbożowymi będącymi przedmiotem zamówienia, w tym samym asortymencie, w tej samej ilości oraz wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości produktów zbożowych pozostało nie mniej niż 50% okresu minimalnej trwałości z zastrzeżeniem, że w terminie wygaśnięcia umowy powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu minimalnej trwałości.

 

 

 

Udostępnił: Zygmunt Nanowski (2013-09-18 11:31)

Do góry
Wyświetleń strony: 949